Advertisement


Cách tạo Banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot / website

Cách tạo Banner quảng cáo trượt dọc 2 bên cho blogspot / website


Phần bạn cần tùy chỉnh code
  • https://www.real24hnew.com/2019/04/bao-cao-thi-truong-bat-ong-san-quy-12019.html : là liên kết mở ra khi người đọc click vào ảnh.
  • Phần màu cam trong đoạn code <img src="…"/>  là link ảnh banner trượt dọc sẽ hiển thị
  • width="125" : chiều rộng của banner. Có 2 giá trị được đánh dấu màu cam
  • MainContentW = 1000 : chiều rộng trang web. Có 2 giá trị được đánh dấu cùng màu tím,
  • LeftAdjust = 5 : khoảng cách từ mép trái trang web đến banner
  • RightAdjust = 5 : khoảng cách từ mép phải trang web đến banner
  • TopAdjust = 10 : khoảng cách từ mép trên trang web đến banner

Chỉ việc copy đoạn code dưới đây  trực tiếp vào trước thẻ </body> của temaplate và lưu lại là xong.


<!-- Chạy quảng cáo 2 bên -->
<!--Quang cao -->
<br />
<div id="divQCRight" style="display: none; position: absolute; top: 0px;">
<a href="https://www.real24hnew.com/2019/04/bao-cao-thi-truong-bat-ong-san-quy-12019.html"><img src="https://2.bp.blogspot.com/-0Zl1xXiuLpE/XMmyRyk5mKI/AAAAAAAAAhk/ivx3UHQuu80UWiSKK1PzCewH9umTEhiKQCLcBGAs/s1600/Baner%2Bd%25E1%25BB%258Dc%2B2%2Bb%25C3%25AAn.jpg" width="125" /></a>
</div>
<div id="divQCLeft" style="display: none; position: absolute; top: 0px;">
<a href="https://www.real24hnew.com/2019/04/bao-cao-thi-truong-bat-ong-san-quy-12019.html"><img src="https://2.bp.blogspot.com/-0Zl1xXiuLpE/XMmyRyk5mKI/AAAAAAAAAhk/ivx3UHQuu80UWiSKK1PzCewH9umTEhiKQCLcBGAs/s1600/Baner%2Bd%25E1%25BB%258Dc%2B2%2Bb%25C3%25AAn.jpg" width="125" /></a> 
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   function FloatTopDiv() 
    { 
       startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftQCjust , startLY = TopQCjust+80; 
        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightQCjust , startRY = TopQCjust+80; 
        var d = document; 
        function ml(id) 
        { 
            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id]; 
            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';}; 
            el.x = startRX; 
            el.y = startRY; 
            return el; 
        } 
        function m2(id) 
        { 
            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id]; 
            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';}; 
            e2.x = startLX; 
            e2.y = startLY; 
            return e2; 
        } 
        window.stayTopLeft=function() 
        { 
            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) 
                var pY =  document.documentElement.scrollTop; 
            else if (document.body) 
                var pY =  document.body.scrollTop; 
             if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else  {startLY = TopQCjust;startRY = TopQCjust;}; 
            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16; 
            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y); 
            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16; 
            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y); 
            setTimeout("stayTopLeft()", 1); 
        } 
        ftlObj = ml("divQCRight"); 
        //stayTopLeft(); 
        ftlObj2 = m2("divQCLeft"); 
        stayTopLeft(); 
    } 
    function ShowQCDiv() 
    { 
        var objQCDivRight = document.getElementById("divQCRight"); 
        var objQCDivLeft = document.getElementById("divQCLeft");   
        if (document.body.clientWidth < 1000) 
        { 
            objQCDivRight .style.display = "none"; 
            objQCDivLeft.style.display = "none"; 
        } 
        else 
        { 
            objQCDivRight.style.display = "block"; 
            objQCDivLeft.style.display = "block"; 
            FloatTopDiv(); 
        } 
    }
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1160;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftQCjust = 25;RightQCjust = 25;TopQCjust = 70;ShowQCDiv();window.onresize=ShowQCDiv;;<\/script>"); 
//]]>
</script>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Hotline: 0902 851 857